SZKOLENIE

Praktyczne zastosowanie technik wywierania wpływu!

Kultowe szkolenie autorów książki

> PERSWAZYJNY POKER <

Trening skutecznego prowadzenia rozmów

w oparciu o etyczne techniki perswazji !!

21-22 LISTOPADA

WARSZAWA

PRAKTYK PERSWAZJI

Ze swoim klientem, pracownikiem, dzieckiem...

PERSWAZYJNIE

Poznaj techniki perswazji, dzięki którym Twoje słowa, a także mowa Twojego ciała otworzą umysł każdego rozmówcy.

Naucz się sprawnie wykorzystywać nieświadome procesy zachodzące w umysłach ludzi.


Wpływasz na ludzi w każdej rozmowie czy interakcji - czy tego chcesz, czy nie.

Teraz możesz nauczyć się robić to jeszcze bardziej świadomie, budując wartościowe

i pełne znaczenia relacje z Twoimi klientami, pracownikami, rodziną.


Wykorzystaj w praktyce techniki wywierania wpływu buduj wartościowe relacje

i osiągaj to, czego pragniesz.

Zacznij rozmawiać

Wykorzystaj możliwości wpływania na sposób myślenia ludzi, które znają tylko nieliczni

O SZKOLENIU

PRAKTYK PERSWAZJI

Skuteczność każdej techniki została wielokrotnie przetestowana, aby dać Ci gotowe narzędzia, których użycie wywołuje konkretny rezultat po stronie rozmówcy.

SKUTECZNOŚĆ
PRAKTYKA

Prowadzący stworzą Ci wyjątkową okazję do ćwiczeń i sami pokażą, jak używają technik perswazji w zupełnie niezauważalny sposób.

SZYBKOŚĆ

Techniki są proste i gotowe do natychmiastowego zastosowania. Mimo że ich źródłem jest wiele naukowych prac i badań, trenerzy przetłumaczyli ich treść na przystępny i łatwy język.

Dzięki nowym umiejętnościom łatwo zmienisz perspektywę każdego rozmówcy i poprowadzisz go do celu nawet w przypadku obiekcji

EFEKTY
CEL

Szkolenie pokazuje, jak w praktyczny sposób można zachęcić innych do naszych rozwiązań i zmieniać przekonania rozmówcy tak, aby dostrzegł nowe możliwości.

REZULTATY

Nauczysz się luźno wplatać techniki perswazji w codzienną konwersację i poczujesz zupełnie nową energię i motywację

Praktyczne zastosowanie technik wywierania wpływu!

AGENDA SZKOLENIA

SZKOLENIE
PRAKTYK PERSWAZJI

Czym jest perswazja i jak ją praktycznie wykorzystać.

Szybka transformacja: z teorii w praktykę.

PRZEKAZ PERSWAZYJNY
PRZEKONANIA

Z czego wynikają nasze zachowania i jak wykorzystać tą wiedzę uzyskując wynik.

Jak wpływać na zmianę przekonań swoich rozmówców.

Jak szkolenie Perswazja pozwala na odróżnienie faktów od przekonań.

KOMUNIKACJA

Jak dobrać rodzaj komunikacji do określonej sytuacji i odbiorcy.

Co oznacza tzw. komunikacja pod-progowa i jak ją praktycznie wykorzystać.

Podczas szkolenia uczymy się jak praktycznie wykorzystać min. następujące techniki:


TECHNIKI PERSWAZYJNE
TO KONCENTRACJA PRZEDE WSZYSTKIM NA:
1. Przechodzeniu przez bariery przekonań rozmówcy, których nie można przejść klasycznymi modelami, opierając się jedynie na świadomych procesach.

2. Warsztacie przygotowania odpowiedzi, rozbrajających najtrudniejsze obiekcje rozmówcy.

3. Mistrzowskim używaniu języka wpływu i tworzeniu sytuacji, w których rozmówca sam podejmuje decyzję "zakupową".
 • Otwarcie rozmówcy
 • Kreowanie uwagi - jak zdobyć atencję
 • Hipnotyzery perswazyjne
 • Parafraza perswazyjna
 • Ramowanie / prze-ramowanie
 • Prze-definiowanie
 • Zmiana wskaźnika odniesienia
 • Presupozycje (zdania i pytania z tezą)
 • Implikacje - tworzenie komunikatu na słowach rozmówcy
 • Budowanie przejrzystej propozycji
 • Mowa ciała i znaczenie głosu w przekonywaniu innych
 • Mistrzowskie pytania perswazyjne, zmieniające perspektywę rozmówcy
MANIPULACJA

Jak nie ulegać manipulacji i jak odróżnić manipulację od perswazji.

Jak przypadkiem nie stracić, tego co ma dla nas wartość.

ADAM CZAJKOWSKI

Ekspert ds. perswazji konwersacyjnej

Od wielu lat uczy praktycznego wykorzystania technik perswazyjnych w procesach sprzedażowych, negocjacyjnych i zarządczych, a także w codziennej konwersacji. Autor programów szkoleniowych dla sprzedawców i manadżerów sprzedaży. Wspiera firmy w strategicznych działaniach rynkowych i tworzy dla nich praktyczne modele oparte na nowoczesnych technikach perswazji. Posiada zaawansowane uprawnienia do badań osobowości. Certyfikowany trener Body Language Institute Polska. Autor książki Perswazyjny Poker.

O trenerze

Więcej o Adamie

Są różne szkolenia, niektóre są dobre a o niektórych szybko zapominamy.

To szkolenie zostawia trwały ślad, przede wszystkim ze względu na praktyczną możliwość zastosowania go, zaraz po wyjściu z sali szkoleniowej.

Prosty przekaz i praktyka - to absolutne wyróżniki tego szkolenia.

Zupełnie inaczej patrzę na przekonywanie innych teraz, rozumiem skąd brał się ich opór i mam wrażenie, że wiem jak go teraz "rozładować" :).

Brand Manager

Key Account Manager

Szkolenie zawiera bardzo dużą ilość ćwiczeń praktycznych.

Część uczestników może wziąć udział w tzw. scenkach z kamerą,

aby później otrzymać swoje nagranie (i móc je potraktować jako materiał do auto-analizy i dalszego rozwoju).

W trakcie szkolenia trenerzy demonstrują praktyczne wykorzystanie technik, aby uczestnicy potrafili wprowadzić je życie natychmiast po szkoleniu.


Materiały, które otrzymasz podczas szkolenia pozwolą Ci łatwo zapamiętać i uczyć się w przyszłości:

Ćwiczenia praktyczne

Z KAMERĄ I BEZ

Najbliższy termin: 21-22 listopada 2020, Warszawa

Cena szkolenia dla 1 osoby: 1250 PLN (netto)

Kiedy zechcesz zapisać minimum 3 osoby, negocjuj swoją cenę

* POLE OBOWIĄZKOWE

 • Praktyczny skrypt szkoleniowo-ćwiczeniowy
 • Książka - Perswazyjny Poker
 • Filmy Perswazja w 60 sekund
 • Certyfikat Praktyka Perswazji

Numer telefonu do nas odkryjesz naciskając tą ikonę

603 764 434

Regulamin szkolenia odkryjesz naciskając tą ikonę

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Q1 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.


I ORGANIZATOR SZKOLENIA Organizatorem szkoleń jest firma Q1 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łacińskiej 4/1 działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534711, REGON: 360318460, NIP: 5272726156.

II UCZESTNIK SZKOLENIA Uczestnikiem szkolenia z organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. OFERTA SZKOLENIA Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.szkolenieperswazja.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWAZgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go e-mailem pod wskazany w formularzu adres e-mailowy. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie do Organizatora e-mailem lub za pomocą formularza kontaktowego. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).W przypadkach niektórych rodzajów szkoleń (tzw. szkoleń dedykowanych) uczestnikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, ani na mocy art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271). Informacja, że dane szkolenie jest szkoleniem dedykowanym oznaczane jest na formularzu zgłoszeniowym.

VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

VII. ZMIANA WYKŁADOWCYOrganizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI Podane ceny szkolenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%).Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora (numer rachunku zostanie wysłany do Zamawiającego) lub za pośrednictwem płatności bezpośredniej Przelewy24. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.

IX. RABATY Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innym i promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń zamkniętych obowiązują indywidualne ustalenia.Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

X. REKLAMACJE Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Q1 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.

2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.

3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.

4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu oraz nieużywanie obraźliwych zwrotów.

5. Na terenie Organizatora oraz miejsca organizacji szkolenia obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.